แผนปฏิบัติราชการ


แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
(นครราชสีมา ชัยภูมิ  บุรีรัมย์ สุรินทร์)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

วิสัยทัศน์ : ประตูอีสานสู่สากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาการเกษตร
กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาการเกษตร
จำนวน ๒ โครงการ  งบประมาณ  ๑๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไหม
จำนวน ๑๑ โครงการ งบประมาณ  ๑๗๑,๒๐๒,๐๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
จำนวน ๓ โครงการ  งบประมาณ  ๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพ และ ทักษะฝีมือแรงงานสู่สากล
จำนวน ๑ โครงการ  งบประมาณ  ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

โดย : สำนักบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
โทรศัพท์ ๐๔๔ – ๒๔๓๗๙๘ ต่อ ๗๓๔

ผู้บริหารกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

นายประจักษ์  สุวรรณภักดี   หัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ
นายสมศักดิ์   ปะริสุทโธ  เหมทานนท์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ผู้ประสานงานกลุ่มจังหวัด
นายรัชกฤช  สถิรานนท์  หัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

บุคลากรสำนักบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

นายรัชกฤช  สถิรานนท์  หัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
ฝ่ายบริหารทั่วไป           นายสันติชัย  กฤษณสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์   นายนิวัต  รองสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
กลุ่มติดตามและประเมินผล  นายนิวัต  รองสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางสาวอุไรวรรณ  งามขุนทด  เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวสาวิตรี  กันนุลา        เจ้าหน้าที่ธุรการ/บันทึกข้อมูล
นายวีระชัย  สินไชย        เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
**********
แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
ลิงก์ย่อ  http://wp.me/PVRbz-1o

ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดฯ พ.ศ.2554 http://www.osm-nel1.com/plan/plan54.rar
Advertisements

2 ตอบกลับที่ แผนปฏิบัติราชการ

 1. osmnel1 พูดว่า:

  แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
  (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
  (ลิงก์ย่อ http://wp.me/PVRbz-1o )

  วิสัยทัศน์ : ประตูอีสานสู่สากล
  ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาการเกษตร
  กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตร
  จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไหม
  จำนวน ๑๑ โครงการ งบประมาณ ๑๗๑,๒๐๒,๐๐๐ บาท

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
  จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพ และ ทักษะฝีมือแรงงานสู่สากล
  จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

  โดย : สำนักบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
  โทรศัพท์ ๐๔๔ – ๒๔๓๗๙๘ ต่อ ๗๓๔

  ผู้บริหารกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

  นายประจักษ์ สุวรรณภักดี หัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ
  นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ผู้ประสานงานกลุ่มจังหวัด
  นายรัชกฤช สถิรานนท์ หัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

  บุคลากรสำนักบริหารยุทธศาสตร์
  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

  นายรัชกฤช สถิรานนท์ หัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป นายสันติชัย กฤษณสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ นายนิวัต รองสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
  กลุ่มติดตามและประเมินผล นายนิวัต รองสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

  นางสาวอุไรวรรณ งามขุนทด เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  นางสาวสาวิตรี กันนุลา เจ้าหน้าที่ธุรการ/บันทึกข้อมูล
  นายวีระชัย สินไชย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  **********
  แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ลิงก์ย่อ http://wp.me/PVRbz-1o

 2. osmnel1 พูดว่า:

  ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดฯ พ.ศ.2554
  http://www.osm-nel1.com/plan/plan54.rar

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s