เกี่ยวกับสำนักฯ


สำนักบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
(นครราชสีมา ชัยภูมิ  บุรีรัมย์ สุรินทร์)
โทรศัพท์ ๐๔๔ – ๒๔๓๗๙๘ ต่อ ๗๓๔ ,
เว็บไซต์ : http://www.osm-nel1.com , Email: info@osm-nel1.com
ผู้บริหารกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
นายประจักษ์  สุวรรณภักดี
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  หัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ
นายสมศักดิ์   ปะริสุทโธ  เหมทานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ผู้ประสานงานกลุ่มจังหวัด
นายรัชกฤช  สถิรานนท์  หัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
บุคลากรสำนักบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
นายรัชกฤช  สถิรานนท์
หัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
นายสันติชัย  กฤษณสุวรรณ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์
นายนิวัต  รองสวัสดิ์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
กลุ่มติดตามและประเมินผล
นายนิวัต  รองสวัสดิ์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางสาวอุไรวรรณ  งามขุนทด
เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวสาวิตรี  กันนุลา
เจ้าหน้าที่ธุรการ/บันทึกข้อมูล
นายวีระชัย  สินไชย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
**********
หน้าที่ของสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ
– บังคับบัญชาข้าราชการ
– ประสานการจัดทำแผนฯ และงบประมาณของกลุ่มจังหวัด
– บูรณาการแผนงาน โครงการและงบประมาณของกลุ่มจังหวัด
– ประสานงานและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
– พัฒนาระบบการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคม
หัวหน้าสำนัก OSM
– งานควบคุมการบริหารงานของสำนัก OSM
– งานเลขานุการประชุม ก.บ.ก.
– งานบูรณาการแผนงาน โครงการและงบประมาณของกลุ่มจังหวัด
– ประสานงานและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
– พัฒนาระบบการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคม
ฝ่ายบริหารทั่วไป
– งานสารบรรณ
– งานบริหารงานบุคคล
– งานการเงินและบัญชีของกลุ่มจังหวัด
– งานจัดการประชุม
– งานพัฒนาองค์ความรู้
– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
* งานสารบรรณ
– จัดทำทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือ
– จัดทำทะเบียนควบคุมประกาศ / คำสั่ง
– จัดเก็บรักษาและทำลายเอกสารทางราชการ
*  งานบริหารงานบุคคล
– ควบคุมการลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการประจำสำนัก OSM
– ควบคุมวันลากิจ ลาป่วยของข้าราชการ
– จัดทำระบบฐานข้อมูลบุคลากร
– พัฒนาบุคลากรด้าน IT
*  ด้านการเงินและบัญชี
– ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัดในระบบ GFMIS
– จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ
– งานควบคุมทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์ของสำนัก OSM
– สรุปและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัด
*  งานจัดการประชุม
– จัดการประชุมของสำนัก OSM
– นัดหมายการประชุม การจัดทำวาระการประชุม และอำนวยการประชุม
– จัดทำรายงานการประชุมและแจ้งมติให้แต่ละจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– เผยแพร่มติที่ประชุม ก.บ.ก. ให้สาธารณชนทราบ
*  งานพัฒนาองค์ความรู้
– พัฒนาองค์ความรู้ (KM) ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานประจำสำนัก OSM และจังหวัดในกลุ่ม
– เสริมสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มทั้งภายในและภายนอกกลุ่มจังหวัด
– เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความรู้ภายในกลุ่มจังหวัด
*  งานอื่นๆ ที่ ก.บ.ก. มอบหมาย
กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์
– งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลุ่มจังหวัด
– งานทบทวนและจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
– งานจัดทำคำของบประมาณของกลุ่มจังหวัด
– งานจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด
– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
*  งานจัดทำระบบฐานข้อมูล
– จัดทำระบบฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ
– วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอ ก.บ.ก. เพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
– พัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลภายในกลุ่มจังหวัด
*  งานทบทวนและจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
– ทบทวนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน 4 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายรัฐบาล
– จัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดประจำปีให้เป็นไปตามที่ ก.น.จ. กำหนด
– บูรณาการประเด็นยุทธศาสตร์ของแต่ละจังหวัดให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด
– จัดทำประชาคมแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด
– เสนอแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดให้ ก.น.จ. เห็นชอบ
– แจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
*  การจัดทำคำของบประมาณกลุ่มจังหวัด
– จัดทำรายละเอียดโครงการและคำของบประมาณของกลุ่มจังหวัด
– บูรณาการงบประมาณของกลุ่มจังหวัดกับ อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– จัดทำประชาคมการจัดแผนงาน / โครงการและงบประมาณของกลุ่มจังหวัด
– บันทึกข้อมูลรายละเอียดคำของบประมาณของกลุ่มจังหวัดลงในระบบ
e – Budgeting ตามที่สำนักงบประมาณกำหนด
– เสนอแผนงาน/โครงการและคำของบประมาณให้ ก.บ.ก. เห็นชอบ
– เสนอแผนงาน/โครงการและคำของบประมาณให้รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบและ ก.น.จ. ให้ความเห็นชอบ
– แจ้งผลการอนุมัติงบประมาณให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
*  งานจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด
– จัดทำตัวชี้วัด (KPI) ของกลุ่มจังหวัด
– จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกับ อปท. หรท่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
*  งานอื่นๆ ตามที่ ก.บ.ก. มอบหมาย
กลุ่มติดตามและประเมินผล
– งานพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลของกลุ่มจังหวัด
– งานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มจังหวัด
– งานจัดทำสรุปผลการติดตามและประเมินผลและรายงานผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
*  งานพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล
– พัฒนาระบบและวัดผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดประจำปี การใช้จ่ายงบประมาณ และตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด
– ประสานงานกับจังหวัดต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอทราบผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค เพื่อรายงานให้ ก.บ.ก. ทราบ และหาทางแก้ไข
*  งานจัดทำสรุปและรายงานผล
– จัดทำสรุปผลการติดตามและประเมินผลพร้อมวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาให้ ก.บ.ก.
– จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มจังหวัด เพื่อเสนอ ก.น.จ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
*  งานอื่นๆ ตามที่ ก.บ.ก. มอบหมาย
เกี่ยวกับสำนักฯ    ( ลิงก์ย่อ http://wp.me/PVRbz-1u )

Advertisements

2 ตอบกลับที่ เกี่ยวกับสำนักฯ

 1. osmnel1 พูดว่า:

  เกี่ยวกับสำนักฯ ( ลิงก์ย่อ http://wp.me/PVRbz-1u )
  โทรศัพท์ ๐๔๔ – ๒๔๓๗๙๘ ต่อ ๗๓๔
  เว็บไซต์ : http://www.osm-nel1.com
  Email: info@osm-nel1.com

 2. osmnel1 พูดว่า:

  เกี่ยวกับ OSM :
  ความเป็นมา:
  ความเป็นมาของการจัดตั้งสำนักบริหาร ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด หรือ OSM

  1. ความเป็นมาของการจัดตั้งสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด :
  (1) แนวคิดของ Kaplan และ Norton
  Robert S. Kaplan และ David P. Norton ได้เสนอแนวคิดในวารสาร Harvard Business Review เรื่อง The Office of Strategy Management เพื่ออธิบายถึงสาเหตุของความล้มเหลวในการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ โดยในองค์การส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 60-90 มักจะประสบปัญหาความล้มเหลวในการบริหารยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่องค์การดังกล่าวมีรูปแบบการบริหารงานแบบแยกส่วน (fragmentation) มีขั้นตอนการทำงานที่ต่างจากคนทำและต่างคนต่างรายงานตรงต่อผู้บังคับบัญชา ตามสายบังคับบัญชาของตนเอง ทำให้เกิด ปัญหาของการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติภายในองค์การและขาดความเชื่อมโยง ซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบ Robert S. Kaplan และ David P. Norton จึงได้ศึกษาวิจัยและเขียนหนังสือเรื่อง The Strategy-Focused Organization ขึ้นเพื่ออธิบายถึงความสำคัญของการยึด ยุทธศาสตรเป็นหลัก โดยใช้ยุทธศาสตร์เป้นศูนย์กลางของระบบการบริหารจัดการและกระบวนการปฏิบัติ งาน รวมถึงอธิบายวิธีหรือแนวทาง ในการพัฒนาไปสู่องค์การที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ ซึ่งได้เสนอให้มีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ในระดับองค์การที่เรียกว่า”สำนัก บริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัด The Office of Strategy Management หรือ OSM ” เพื่อทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่งการบริหารยุทศาสตร์เป็นการเฉพาะ มี ลักษณะเป็นหน่วยงานขนาดเล็ก คล่องตัวทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในระดับ ต่างๆ ขององค์การไปสู่การ การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนการส่งเสริมให้มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการเกี่ยวกับการนำ ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ และ การประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำยุทธศาสตร์ขององค์การไปสู่การปฏิบัติร่วมกันอย่างเป็นระบบ ซึ่งแนวคิดและ ทฤษฏีดังกล่าวได้ถูกหน่วยงานภาครัฐนำไปใช้ผประโยชน์ในเวลาต่อมา
  (2) จากแนวคิดของ Kaplan และ Norton ดังกล่าว สำนักงาน ก.พ.ร. และกระทรวงมหาดไทย จึงได้ร่วมหารือและเห็นร่วมกันที่จะให้มี สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM) เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานระดับปฏิบัติเป็นเจ้าภาพในการประสานยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ในระดับกลุ่มจังหวัดรวมการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ประสานงานกับหน่วยงานอำนวยการระดับชาติได้แก่สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงาน ก.พงร. สำนักงาน ก.พ. สำนักงบประมาณและ สศช.

  2. วัตถุประสงค์
  การ จัดตั้งสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดในจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติ การกลุ่มจังหวัดเพื่อเป็นเจ้าภาพในการประสานงานเพื่อเชื่อม โยงและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดไปสู่กการปฏิบัติให้บังเกิดผลโดยทำ หน้าที่เป็นสำนักเลขานุการของคณะกรรมการบริหารงาน กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

  3.การ จัดองค์กร
  1) คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 110/2551 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ให้จัดตั้งสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดขึ้น
  2) เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่รายงานตรงต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย และอยู่ในบังคับบัญชาของผู้สาน กลุ่มจังหวัด

  สภาพทั่วไป
  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน ล่าง 1
  (นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์)

  1. กายภาพ
  1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และสุรินทร์ มีพื้นที่ 51,760.25 ตารางกิโลเมตร ร้อยละ 30.70 ของภาค สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง ดินร่วนปนทราย และดินเค็ม มีแม่น้ำสำคัญ ได้แก่ แม่น้ำมูล แม่น้ำชี
  1.2 ลักษณะภูมิอากาศ
  พื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 อยู่ในแถบของลมมรสุมเขตร้อนลักษณะของลมฟ้าอากาศ และปริมาณน้ำฝน ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุมเป็นสำคัญ ลมมรสุมที่พัดผ่านคือลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ฤดูกาลมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว ในแต่ละฤดูจะมีช่วงเวลาไม่คงที่แน่นอน ขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และอิทธิพลของลมมรสุมเป็นหลัก

  2. การปกครองและประชากร

  เขตการ ปกครองของ 4 จังหวัด มี 88 อำเภอ 756 ตำบล 10,025 หมู่บ้าน ประชากร จำนวน 6,580,983 คน

  3. โครงสร้างพื้นฐาน
  3.1 การคมนาคม
  กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 มีทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจังหวัดตลอดจนทางท้องถิ่น(ทางหลวงชนบท) ที่สามารถใช้เดินทางติดต่อภายในจังหวัดและระหว่างจังหวัดได้สะดวกทุกฤดูกาล มีเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผ่านทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัด และเชื่อมโยงกับภาคต่างๆได้ทั่วทุกภาค
  3.2 การไฟฟ้า
  การให้บริการ กระแสไฟฟ้าในทุกพื้นที่ของกลุ่มจังหวัด (นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์) มีการให้บริการกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอย่างเพียงพอ
  3.3 การประปา
  การให้บริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคส่วนใหญ่จะมีเฉพาะ ในเขตชุมชน เช่นในเขตเทศบาล และหมู่บ้านที่มีประชากรหนาแน่น การใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคในชุมชน ประชากรยังอาศัยแหล่งน้ำธรรมชาติ และหน่วยงานของรัฐได้จัดหาไว้ให้ เช่น การขุดบ่อบาดาล บ่อน้ำตื้น เหมือง ฝาย ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
  3.4 การสื่อสารโทรคมนาคม
  กลุ่ม จังหวัด (นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์)มีระบบการสื่อสารโทรคมนาคม ประกอบด้วยโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ ไปรษณีย์และระบบอินเตอร์เน็ตอย่างทั่วถึง
  3.5 แหล่งน้ำ

  1. แหล่งน้ำผิวดิน เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธาร และน้ำย่อยหลายสาขาก่อให้เกิดแหล่งน้ำที่สำคัญ เช่น ลำน้ำมูล ลำน้ำชี ลำประทาว เป็นต้น
  2. แหล่งน้ำใต้ดิน ปริมาณน้ำใต้ดินที่ขุดได้จะมีคุณภาพดีเป็นบางพื้นที่ของจังหวัดและบางแห่งจะ มีปัญหาน้ำเค็ม เนื่องจากมีแร่ธาตุปนอยู่มาก
  3. แหล่งน้ำชลประทาน เป็นแหล่งน้ำที่กักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง ได้แก่การก่อสร้างเขื่อน
  อ่าง เก็บน้ำ ฝาย เป็นต้น ซึ่งในกลุ่มจังหวัดมีเพียงพอที่จะสามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอในช่วง ขาดแคลนน้ำ

  บทบาท

  สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด จะมีบทบาทหลักในการประสานงานและบูรณาการ ไม่มีอำนาจในการบริหารสั่งการตามกฏหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือกฏหมายอื่น โดยจะมีบทบาทดังนี้
  1) เป็นเจ้าภาพในการประสานเพื่อเชื่อมโยงและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ แผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการถ่ายทอดเป้าหมาย ระดับกลุ่มจังหวัดไปสู่เป้าหมายระดับจังหวัด
  2) การบูรณาการแผนงานโครงการ และงบประมาณของกลุ่มจังหวัด
  3) การบริหารการวัดผลการดำเนินงาน
  4) ส่งเสริมการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
  5) พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนภายในกลุ่มจังหวัด

  หน้าที่

  1) งานเลขานุการของคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบ บูรณาการ (ก.บ.ก.)
  2) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ประสานเชื่อมโยงกลยุทธ์ในระดับต่างๆ การบูรณากรแผนงานและงบประมาณ และการเป็นศูนย์กลางข้อมูลยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
  3) ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กลุ่ม จังหวัดและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ(กบก)
  4) ประสานงานระหว่างจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด รวมทั้งกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้องในเรื่อง การบูรณาการแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด กับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติการของจังหวัด การสนับสนุนการผลักดันการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
  5) จัดให้มีการประชุมหารือเพื่อการจัดทำแผนพัฒนากลุ่ม จังหวัด รวมทั้งการขอรับความคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับประเด็น สำคัญๆ ที่มีผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในประเด็นที่ เกี่ยวข้อง กับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
  6) จัดทำเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ความรู้และข่าวสารของกลุ่มจังหวัด
  7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ ก.บ.ก. มอบหมาย

  ระเบียบ / กฏหมาย

  (1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำกับและติดตาม การปฏิบัติราชการในภูมิภาค พ.ศ. 2547 ข้อ 13 กำหนดว่าเพื่อประโยชน์ ในการประสานงานและความสะดวกในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ให้ส่วนราชการปรับปรุงการกำหนดเขตพื้น ที่ตรวจราชการให้สอดคล้องกับเขตตรวจราชการของสำนักนายกรัฐมนตร
  (2) คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2549 ได้พิจารณาว่า โดยที่สำนักงาน ก.พ.ร.ได้ดำเนินการพัฒนาระบบราชการ มาแล้วเป็นระยะเวลานานพอสมควรใน 3 เรื่องหลัก คือ
  (1. การปรับโครงสร้างระบบราชการ
  (2. การจัดองค์กรการบริหาร
  (3. การนำเครื่องมือ/เทคนิคการบริหารจัดการและการประเมินผลมาใช้จึงควรมีการ ประเมินผลการพัฒนาระบบราชการและการดำเนิน งานของสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ผ่านมา โดยให้ทุกกระทรวงส่งข้อมูลความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องข้างต้นให้สำนักงาน ก.พ.ร. ภายใน 15 วัน แล้วให้สำนักงานงาน ก.พ.ร. ประมวลผลเสนอ รองนายกรัฐมนตรี(นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์)พิจารณาก่อนเสนอ คณะรัฐมนตรีต่อไป
  (3) ก.พ.ร. ในการประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2549 รองนายกรัฐมนตรี(นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์) ประธาน ก.พ.ร. ได้มอบหมายให้ สำนัก ก.พ.ร. ประมวลข้อคิดเห็นและข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างและระบบบริหารของส่วน ราชการต่างๆ แล้ววิเคราะห์นำเสนอ ก.พ.ร. และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป
  (4) จากข้อความคิดเห็นของส่วนราชการและจังหวัดที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับในประเด็นที่เกียวข้องกับการจัดส่วนราชการในภูมิภาค ซึ่งรวมถึงราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค มีประเด็นข้อเสนอ ว่าการจัดกลุ่มจังหวัดดังกล่าวไม่เหมาะสม ควรมีการทบทวน การจัดกลุ่มและการจัดจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดใหม่ เพื่อให้เกิดศักยภาพและการพัฒนาที่เป็นไปในทิสทางเดียว
  (5) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ได้บัญญัติเรื่องการบริหารราชการส่วนภูมิภาคให้มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของ จังหวัดและอำเภอ จัดตั้งงบงบประมาณของจังหวัดและอำเภอ จัดตั้งงบประมาณของจังหวัด จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกำหนดให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดโดยมีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของกลุ่มจังหวัด โดยสรุป คือ
  มาตรา 52 วรรคสาม เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดให้ จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดยื่นคำขอ จัดตั้งงบประมาณได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา ในกรณีนี้ให้ถือว่าจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
  มาตรา 53/1 ให้จังหวัดทำแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแนว ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติและความต้องการ ของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีการ ประชุมปรึกษา หารือร่วมกันระหว่างหัวหน้าส่วนราชการที่มีสถานที่ตั้งทำการอยู่ในจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นการบริหารราชการส่วนภูมิภาคหรือการบริหาร ราชการส่วนกลาง และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัด รวมทั้งผู้แทนภาคประชาสังคมและผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง จำนวนและวิธีการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา เมื่อประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดแล้ว การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการดำเนินกิจการของส่วนราชการและหน่วยงาน อื่นของรัฐทั้งปวงที่กระทำในพื้นที่จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดัง กล่าว
  (ุ6) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ บูรณาการ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐

  วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัด ภาค ต.อ.น.ล1 : ” ประตู อีสานสู่สากล“

  ประเด็นยุทธศาสตร์ :

  1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตร
  เพื่อให้เกษตรกรมีขีดความ สามารถในการผลิตและการตลาด เช่น ข้าวหอมมะลิ และมันสำปะหลัง
  กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาให้ผลผลิตมีคุณภาพและมาตรฐาน
  2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไหม
  เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม รวมทั้งการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน
  กลยุทธ์ 2.1. ส่งเสริมผู้ประกอบการไหมรายใหม่ 2.2. ฝึกอบรมสมาชิกกลุ่มประกอบการให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
  3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
  กลยุทธ์ 3.1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 3.2. พัฒนาเครือข่ายเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 3.3. พัฒนาสินค้าและบริการการท่องเที่ยว
  4. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพ และ ทักษะฝีมือแรงงานสู่สากล

  เกี่ยวกับ OSM :
  สำนัก บริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
  (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
  โทรศัพท์ ๐๔๔ – ๒๔๓๗๙๘ ต่อ ๗๓๔ ,
  เว็บ ไซต์ : http://www.osm-nel1.com , Email: info@osm-nel1.com
  ผู้บริหาร กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1
  นายประจักษ์ สุวรรณภักดี
  ผู้ ว่า ราชการจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ
  นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์
  รองผู้ว่า ราชการจังหวัดนครราชสีมา ผู้ประสานงานกลุ่มจังหวัด
  นายรัชกฤช สถิรานนท์ หัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
  บุคลากรสำนักบริหารยุทธศาสตร์
  กลุ่ม จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
  นายรัชกฤช สถิรานนท์
  หัวหน้า สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  นายสันติชัย กฤษณสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์
  นาย นิวัต รองสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
  กลุ่ม ติดตามและประเมินผล
  นายนิวัต รองสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
  นางสาวอุไรวรรณ งามขุนทด
  เจ้า หน้าที่ประจำฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  นางสาวสาวิตรี กันนุลา
  เจ้า หน้าที่ธุรการ/บันทึกข้อมูล
  นายวีระชัย สินไชย
  เจ้า หน้าที่บันทึกข้อมูล
  **********
  หน้าที่ของสำนักบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดฯ
  หัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ
  – บังคับบัญชาข้าราชการ
  – ประสานการจัดทำแผนฯ และงบประมาณของกลุ่มจังหวัด
  – บูรณาการแผนงาน โครงการและงบประมาณของกลุ่มจังหวัด
  – ประสานงานและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
  – พัฒนาระบบการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคม
  หัวหน้าสำนัก OSM
  – งานควบคุมการบริหารงานของสำนัก OSM
  – งานเลขานุการประชุม ก.บ.ก.
  – งานบูรณาการแผนงาน โครงการและงบประมาณของกลุ่มจังหวัด
  – ประสานงานและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
  – พัฒนาระบบการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคม
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  – งานสารบรรณ
  – งานบริหารงานบุคคล
  – งานการเงินและบัญชีของกลุ่มจังหวัด
  – งานจัดการประชุม
  – งานพัฒนาองค์ความรู้
  – งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  * งานสารบรรณ
  – จัดทำทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือ
  – จัดทำทะเบียนควบคุมประกาศ / คำสั่ง
  – จัดเก็บรักษาและทำลายเอกสารทางราชการ
  * งานบริหารงานบุคคล
  – ควบคุมการลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการประจำสำนัก OSM
  – ควบคุมวันลากิจ ลาป่วยของข้าราชการ
  – จัดทำระบบฐานข้อมูลบุคลากร
  – พัฒนาบุคลากรด้าน IT
  * ด้านการเงินและบัญชี
  – ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัดในระบบ GFMIS
  – จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ
  – งานควบคุมทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์ของสำนัก OSM
  – สรุปและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัด
  * งานจัดการประชุม
  – จัดการประชุมของสำนัก OSM
  – นัดหมายการประชุม การจัดทำวาระการประชุม และอำนวยการประชุม
  – จัดทำรายงานการประชุมและแจ้งมติให้แต่ละจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  – เผยแพร่มติที่ประชุม ก.บ.ก. ให้สาธารณชนทราบ
  * งานพัฒนาองค์ความรู้
  – พัฒนาองค์ความรู้ (KM) ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานประจำสำนัก OSM และจังหวัดในกลุ่ม
  – เสริมสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มทั้งภายใน และภายนอกกลุ่มจังหวัด
  – เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความรู้ภายในกลุ่มจังหวัด
  * งานอื่นๆ ที่ ก.บ.ก. มอบหมาย
  กลุ่ม พัฒนายุทธศาสตร์
  – งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลุ่มจังหวัด
  – งานทบทวนและจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
  – งานจัดทำคำของบประมาณของกลุ่มจังหวัด
  – งานจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด
  – งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  * งานจัดทำระบบฐานข้อมูล
  – จัดทำระบบฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ
  – วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอ ก.บ.ก. เพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
  – พัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลภายในกลุ่มจังหวัด
  * งานทบทวนและจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
  – ทบทวนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน 4 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล
  – จัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดประจำปีให้เป็นไปตามที่ ก.น.จ. กำหนด
  – บูรณาการประเด็นยุทธศาสตร์ของแต่ละจังหวัดให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของกลุ่มจังหวัด
  – จัดทำประชาคมแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด
  – เสนอแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดให้ ก.น.จ. เห็นชอบ
  – แจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
  * การจัดทำคำของบประมาณกลุ่มจังหวัด
  – จัดทำรายละเอียดโครงการและคำของบประมาณของกลุ่มจังหวัด
  – บูรณาการงบประมาณของกลุ่มจังหวัดกับ อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  – จัดทำประชาคมการจัดแผนงาน / โครงการและงบประมาณของกลุ่มจังหวัด
  – บันทึกข้อมูลรายละเอียดคำของบประมาณของกลุ่มจังหวัดลงในระบบ
  e – Budgeting ตามที่สำนักงบประมาณกำหนด
  – เสนอแผนงาน/โครงการและคำของบประมาณให้ ก.บ.ก. เห็นชอบ
  – เสนอแผนงาน/โครงการและคำของบประมาณให้รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบและ ก.น.จ. ให้ความเห็นชอบ
  – แจ้งผลการอนุมัติงบประมาณให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
  * งานจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด
  – จัดทำตัวชี้วัด (KPI) ของกลุ่มจังหวัด
  – จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกับ อปท. หรท่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  * งานอื่นๆ ตามที่ ก.บ.ก. มอบหมาย
  กลุ่ม ติดตามและประเมินผล
  – งานพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลของกลุ่มจังหวัด
  – งานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มจังหวัด
  – งานจัดทำสรุปผลการติดตามและประเมินผลและรายงานผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  – งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  * งานพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล
  – พัฒนาระบบและวัดผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดประจำปี การใช้จ่ายงบประมาณ และตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด
  – ประสานงานกับจังหวัดต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอทราบผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค เพื่อรายงานให้ ก.บ.ก. ทราบ และหาทางแก้ไข
  * งานจัดทำสรุปและรายงานผล
  – จัดทำสรุปผลการติดตามและประเมินผลพร้อมวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาให้ ก.บ.ก.
  – จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มจังหวัด เพื่อเสนอ ก.น.จ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  * งานอื่นๆ ตามที่ ก.บ.ก. มอบหมาย

  OSM-NEL1 (โอเอสเอ็มเอ็นอีเอลวัน)
  สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1
  ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น3 ถนนมหาดไทย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
  โทรศัพท์ 044-234798 ต่อ 735 เว็บไซต์ : http://www.osm-nel1.go.th
  ติดต่อสำนักบริหาร ยุทธศาสตร์ ฯ : Email: info@osm-nel1.go.th ,
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ : Email: webmaster@osm-nel1.go.th ,
  เทคนิคซัพพอร์ต : Email: administrator@osm-nel1.go.th

  เว็บไซต์ : http://www.osm-nel1.go.th, http://www.osm-nel1.com
  เว็บบอร์ด http://www.osm-nel1.com/smf
  ระบบส้รางบล๊อกฟรีสำหรับสมาชิก http://osm-nel1.go.th/wpblog/
  เข้าสู่ระบบ http://osm-nel1.go.th/wpblog/wp-login.php
  สมัครสมาชิกก่อนสร้างบล๊อก http://osm-nel1.go.th/wpblog/wp-login.php?action=register
  เว็บบล๊อก wp http://www.osmnel1.wordpress.com,
  เกี่ยวกับกลุ่มจังหวัด http://wp.me/PVRbz-2 ,ข่าว ประชาสัมพันธ์ http://wp.me/PVRbz-w
  ข่าว สั้น ทวิตเตอร์ http://www.twitter.com/osmnel1
  ประมวลภาพ (Gallery) http://www.flickr.com/photos/osmnel1
  เช็คอีเมล(CheckMail) http://www.osm-nel1.com/squirrelmail/src/login.php

  หน้าบล๊อกประชา สัมพันธ์จังหวัด:
  จ.นครราชสีมา http://wp.me/PVRbz-l
  จ.บุรีรัมย์ http://wp.me/PVRbz-o
  จ.ชัยภูมิ http://wp.me/PVRbz-q
  จ.สุรินทร์ http://wp.me/PVRbz-t

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s