ข้อมูลการท่องเที่ยว


ข้อมูลการท่องเที่ยว : ลิงก์ย่อเว็บบล๊อก   http://wp.me/PVRbz-1g
ลิงก์เว็บไซต์    http://www.osm-nel1.go.th/wms/tour.php

1. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่มีลักษณะทางธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น โดยอาจมีเรื่องราวทางวัฒธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องโดย การจัดการการท่องเที่ยวในแหล่งนั้น จะต้องมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องมีกิจกรรมที่ส่งเสริม ให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศนั้น มีการจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตสำนึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

2. แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ (Arts and Sciences Educational Attraction Standard) :
หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวหรือกิจกรรมที่สามารถตอบสนองความสนใจพิเศษของนักท่องเที่ยว ซึ่งมีรูปแบบของการท่องเที่ยวที่ชัดเจนเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่เกิดขึ้น แหล่งท่องเที่ยวประเภทนี้สามารถเพิ่มเติมได้อีกมากมายตามความนิยมของคนในแต่ละยุคสมัย เมื่อมีการระบุชัดว่ากิจกรรมนั้นๆ สามารถให้ความรู้และดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ ปัจจุบันมีปรากฏอยู่หลายๆ แห่ง ตัวอย่าง  เช่น พิพิธภัณฑ์เฉพาะทาง แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และ MICE (Meeting &
Incentives & Conventions & Exhibitions) เป็นต้น

3. แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ :
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ (Historical Attraction) หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศาสนา รวมถึงสถานที่หรืออาคารสิ่งก่อสร้างที่มีอายุเก่าแก่หรือเคยมีเหตุการณ์ สำคัญเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ เช่นโบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ ชุมชนโบราณ กำแพงเมือง คูเมือง พิพิธภัณฑ์ วัด ศาสนสถาน และสิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าทางศิลปะและสถาปัตยกรรม

4. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ :
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Natural Attraction) หมายถึง สถานที่ที่เปิดใช้เพื่อการท่องเที่ยว โดยมีทรัพยากรธรรม ชาติเป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือน ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้อาจจะเป็นความงดงามตามสภาพธรรมชาติ ความ แปลกตาของสภาพ
ธรรมชาติ สัณฐานที่สำคัญทางธรณีวิทยาและภูมิศาสตร์อันเป็นเอกลักษณ์หรือเป็นสัญลักษณ์ ของท้องถิ่น นั้นๆ สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษ (Special Environmental Features) หรือสภาพแวดล้อมที่มีคุณค่าทาง วิชาการก็ได้

5. แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ :
แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ (Recreational Attraction) หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อการพักผ่อนและเสริมสร้างสุขภาพ ให้ความสนุกสนาน รื่นรม บันเทิง และการศึกษาหาความรู้ แม้ไม่มีความสำคัญในแง่ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม แต่มีลักษณะเป็นแหล่งท่องเที่ยวร่วมสมัย ตัวอย่างเช่น ย่านบันเทิงหรือสถานบันเทิง สวนสัตว์ สวนสนุกและสวน
สาธารณะลักษณะพิเศษ สวนสาธารณะ และสนามกีฬา

6. แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Attraction) :
หมายถึงหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทาง ศิลปะและขนบธรรมเนียมประเพณีที่บรรพบุรุษได้สร้างสมและถ่ายทอดเป็นมรดกสืบทอดกันมา แหล่งท่องเที่ยวประเภทนี้ประกอบด้วย งานประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน การแสดงศิลปวัฒนธรรม สินค้าพื้นเมือง การแต่งกาย ภาษา ชนเผ่า เป็นต้น ตัวอย่างของแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยในประเภทนี้ได้แก่ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก งานแสดงของช้างจังหวัดสุรินทร์ งานร่มบ่อสร้าง ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น

7. แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ำพุร้อนธรรมชาติ :
ในการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานสำหรับแหล่งท่อง เที่ยวน้ำพุร้อนธรรมชาติ มีจุดประสงค์เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทน้ำพุร้อน ธรรมชาติอย่างชัดเจน โดยเน้นในด้านการกำหนดมาตรฐานที่จำเป็นสำหรับการบริการต่างๆ เนื่องจาก
การท่องเที่ยวประเภทนี้จะต้องคำนึงถึงด้านความปลอดภัยของนักท่อง เที่ยวเป็นสำคัญ และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากน้ำพุร้อน จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติประเภทหนึ่ง ซึ่งหากไม่มีการกำหนดมาตรฐานที่ชัดเจน การดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวใดๆ อาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติได้ นอกจากนี้ การจัดทำเกณฑ์มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ำพุร้อนธรรมชาติ ยังมีเป้าหมายเพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลแหล่งท่องเที่ยวได้นำไปใช้ เป็น เครื่องมือในการตรวจสอบมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวของตน และยังสามารถใช้เป็นข้อมูล ที่สำคัญเพื่อประกอบการตัดสินใจ ของนักท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการเพิ่มมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ น้ำพุร้อนธรรมชาต ิของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

8. แหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาด (Beach Attraction) :
หมายถึง สถานที่ที่เปิดใช้เพื่อการท่องเที่ยว โดยมีชายหาดเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือน โดยมีวัตถุ
ประสงค์เพื่อความเพลิดเพลินและนันทนาการในรูปแบบที่ใกล้ชิดกับ ธรรมชาติและอาจเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษาหาความรู้เข้าไปด้วย ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นบริเวณชายหาด ได้แก่ การเล่นน้ำ การอาบแดด กีฬาทางน้ำ การนั่งพักผ่อน รับประทานอาหาร เป็นต้น

9. แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก :
สถานที่ที่เปิดใช้เพื่อการท่องเที่ยว โดยมีน้าตกเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ความเพลิดเพลินและนันทนาการในรูปแบบที่ใกล้ชิดกับ ธรรมชาติและอาจเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษาหาความรู้เข้าไปด้วย ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในแหล่งน้ำตก ได้แก่ การว่ายน้า การนั่งพักผ่อน รับประทานอาหาร การเดินสํารวจน้าตก การล่องแก่งการดูนก และการตกปลา เป็นต้น

10. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทถ้ำ :
แหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ หมายถึง สถานที่ที่เปิดใช้เพื่อการท่องเที่ยว โดยมีถ้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวที่
มาเยือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเพลิดเพลินและนันทนาการในรูปแบบที่ใกล้ชิดกับ ธรรมชาติและอาจเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษาหาความรู้เข้าไปด้วย ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ ได้แก่ การเข้าชมบรรยากาศและหินงอกหินย้อยภายในถ้ำ การศึกษาด้านโบราณคดีของมนุษย์ยุคต่างๆ ที่เคยอาศัยในถ้ำ การนมัสการพระพุทธรูป การให้อาหารสัตว์ การปิกนิกและรับประทานอาหาร เป็นต้น

11. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภท เกาะ :
การประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวประเภท เกาะสามารถแบ่งได้เป็น 3 องค์ประกอบ ซึ่งมีจำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด 47 ตัวชี้วัด โดยแต่ละตัวชี้วัดมีค่าคะแนนสูงสุดเท่ากับ 5 คะแนน จึงมีค่าคะแนนรวมทั้งสิ้น 235 คะแนน โดยการให้คะแนนจะให้ความสำคัญกับองค์ประกอบคุณค่าด้านการท่องเที่ยวและความ เสี่ยงต่อการถูกทำลายมากที่สุด เนื่องจากเป็นแรงดึงดูดใจสำคัญสำหรับให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมแหล่ง ท่องเที่ยว ส่วนองค์ประกอบด้านการบริหารจัดการมีความสำคัญของคะแนนรองลงมา และองค์ประกอบด้านศักยภาพในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวมีความสำคัญของ คะแนน น้อยที่สุด

12. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภท แก่ง :
แหล่งท่องเที่ยวประเภทแก่ง หมายถึง สถานที่ที่เปิดใช้เพื่อการท่องเที่ยว โดยมีแก่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดใจให้นักท่อง เที่ยวมาเยือน และมีวัตถุประสงค์เพื่อความเพลิดเพลินและนันทนาการในรูปแบบที่ใกล้ชิดกับ ธรรมชาติ โดยมีกิจกรรมการท่องเที่ยวหลัก ได้แก่ การล่องแก่ง การพายเรือ การพักแรม และการเดินป่า ซึ่งอาจเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษาธรรมชาติเข้าไปด้วย ได้แก่การดูนก การสำรวจธรรมชาติ การศึกษาพันธุ์พืชต่างๆ เป็นต้น

ที่มา :  การท่องเที่ยวแห่งประเทศ

Advertisements

5 ตอบกลับที่ ข้อมูลการท่องเที่ยว

 1. osmnel1 พูดว่า:

  ระบบรายงาน (Link)
  http://www.osm-nel1.com/nds/login

  Comming soon…

 2. osmnel1 พูดว่า:

  ข้อมูลการท่องเที่ยว : ลิงก์ย่อเว็บบล๊อก http://wp.me/PVRbz-1g
  ลิงก์เว็บไซต์ http://www.osm-nel1.go.th/wms/tour.php

 3. osmnel1 พูดว่า:

  โครงการวิจัยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
  http://www.fms.nrru.ac.th/nakhon/

 4. osmnel1 พูดว่า:

  ราชภัฏโคราชส่งเสริม “นครชัยบุรินทร์”สู่ตลาดการท่องเที่ยวสากล
  วันที่ 25 ก.พ. 2554 )

  เมื่อวันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเส้นทางสายไหม กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา ได้ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ โครงการภายในงาน ท่องไทย ท่องโลก ซัมเมอร์ หรรษา เฮฮาหน้าร้อน ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ บางกะปิ จัดโดย บริษัท กวิน อินเตอร์เทรด ร่วมกับ การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับเกียรติจากนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกับคณะผู้บริหาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำหรับบรรยากาศ ภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการทางการท่องเที่ยว พร้อมด้วยการจัดแสดงนิทรรศการจากตัวแทนผู้ประกอบการ การท่องเที่ยวของประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว ให้เติบโตและสร้างรายได้ให้ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ในการนี้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเส้นทางสายไหมกลุ่มจังหวัดนครชัย บุรินทร์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวสายใหม่ที่เป็นที่ตื่นตาตื่น ใจของนักท่องเที่ยว ซึ่งการจัดนิทรรศการในครั้งนี้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงผู้ประกอบการ ธุรกิจท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะเส้นทางการท่องเที่ยวใน โครงการเป็นเส้นทาง ที่มีคุณค่าทางอารยธรรม และเปรี่ยมด้วยจิตวิญญาณของการเรียนรู้ในกระบวนการ การผลิตผ้าไหมที่ถูกถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น
  ที่มา http://www.prd.go.th/ewt_news.php?nid=6453

 5. osmnel1 พูดว่า:

  อินโฟเควสท์–เมื่อวันที่ 27 — 30 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเส้นทางสายไหม กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ …

  ที่มา : http://www.ryt9.com/s/prg/1079776
  โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเส้นทางสายไหม กลุ่มจังหวัด นครชัยบุรินทร์ เปิดตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ในงาน Amazing I — San 2011

  กรุงเทพฯ–2 ก.พ.–มหาวิทยาลัยราชภัฏ[1]นครราชสีมา

  เมื่อวันที่ 27 — 30 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเส้นทางสายไหม กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ[2]นครราชสีมา ได้ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ โครงการภายในงาน เทศกาลเที่ยวอีสาน 2554 Amazing I — San 2011 ท่องเที่ยวสุดยอดมหัศจรรย์แดนอีสานแหล่งเรียนรู้ อู่อารยธรรม ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจากนายวิชัย ศรีขวัญ ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกับคณะผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำหรับบรรยากาศภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการการเรียนรู้อารยธรรมท้อง ถิ่นอีสาน

  ในการนี้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเส้นทางสายไหมกลุ่มจังหวัด นครชัยบุรินทร์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวสายใหม่ที่เป็นที่ตื่นตาตื่น ใจของนักท่องเที่ยว ซึ่งการจัดนิทรรศการในครั้งนี้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะเส้นทางการ ท่องเที่ยวในโครงการเป็นเส้นทางที่มีคุณค่าทางอารยธรรม และ เปรี่ยมด้วยจิตวิญญาณของการเรียนรู้ในกระบวนการการผลิตผ้าไหมที่ถูกถ่ายทอด กันมาจากรุ่นสู่รุ่น

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-4425-4000 nrrupr@gmail.com

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s