ท้าวสุรนารี หรือ ย่าโม


ท้าวสุรนารี หรือ ย่าโม (พ.ศ. 2314-พ.ศ. 2395)
บุคคลในประวัติศาสตร์ไทย ในฐานะวีรสตรีผู้กอบกู้เมืองนครราชสีมา
จากกองทัพของเจ้าอนุวงศ์ แห่งเวียงจันทน์ เมื่อปี พ.ศ. 2369
ประวัติท้าวสุรนารี :
ท้าวสุรนารี มีนามเดิมว่า “โม” (แปลว่า ใหญ่) หรือ “โม้” (ภาษาไทยสำเนียงโคราช) เป็นชาวเมืองนครราชสีมาโดยกำเนิด เกิดเมื่อปีเถาะ พ.ศ. 2314 ในแผ่นดิน พระเจ้าตากสินมหาราช สมัยกรุงธนบุรี มีนิวาสถานอยู่ ณ บ้านตรงกันข้ามกับวัดพระนารายณ์มหาราช (วัดกลางนคร) ทางทิศใต้ของเมืองนครราชสีมา [1]
นางสาวโม เป็นธิดาของ นายกิ่ม และ นางบุญมา (ในสมัยนั้นยังไม่มีนามสกุล) มีพี่สาวหนึ่งคนชื่อ แป้น ไม่มีสามี จึงอยู่ด้วยกันจนวายชนม์ มีน้องชายหนึ่งคน ไม่ปรากฏชื่อ (ภายหลัง ได้เป็น เจ้าเมืองพนมซร๊อก ต่อมามีการอพยพชาวเมืองพนมซร๊อก มาอยู่ ริมคูเมืองนครราชสีมาด้านใต้ จึงเอาชื่อเมือง พนมซร๊อก มาตั้งชื่อ บ้านพนมศรก ต่อมาเรียกเพี้ยนเป็น บ้านสก อยู่หลังสถานีรถไฟชุมทางถนนจิระ จนทุกวันนี้) [2]
เมื่อปี พ.ศ. 2339 นางสาวโม เมื่ออายุได้ 25 ปี ได้แต่งงานสมรสกับนายทองคำ พนักงานกรมการเมืองนครราชสีมา ต่อมานายทองคำ ได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น “พระภักดีสุริยเดช” ตำแหน่งรองปลัดเมืองนครราชสีมา นางโม จึงได้เป็น คุณนายโม และต่อมา “พระภักดีสุริยเดช” ได้เลื่อนเป็น “พระยาสุริยเดช” ตำแหน่งปลัดเมืองนครราชสีมา คุณนายโมจึงได้เป็น คุณหญิงโม [2]
ชาวเมืองนครราชสีมาเรียกท่านทั้งสองเป็นสามัญว่า “คุณหญิงโม” และ “พระยาปลัดทองคำ” ท่านเป็นหมันไม่มีทายาทสืบสายโลหิต ชาวเมืองนครราชสีมาทั้งหลายจึงพากันเรียกแทนตัวคุณหญิงโมว่า แม่ มีผู้มาฝากตัวเป็นลูก-หลานกับคุณหญิงโมอยู่มาก ซึ่งเป็นกำลัง และอำนาจส่งเสริมคุณหญิงโมให้ทำการ ใดๆ ได้สำเร็จเสมอ หนึ่งในลูกหลานคนสำคัญ ที่มีส่วนร่วมกับคุณหญิงโม เข้ากอบกู้เมืองนครราชสีมาจากกองทัพเจ้าอนุวงศ์ เวียงจันทน์ ณ ทุ่งสัมฤทธิ์ คือ นางสาวบุญเหลือ[2]
ท้าวสุรนารี เป็นคนมีสติปัญญาหลักแหลม เล่นหมากรุกเก่ง มีความชำนาญในการขี่ช้าง ขี่ม้า มีม้าตัวโปรดสีดำ และมักจะพาลูกหลาน ไปทำบุญที่วัดสระแก้วเป็นประจำเสมอ[2]ท้าวสุรนารี ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อเดือน เมษายน พ.ศ. 2395 ( เดือน 5 ปีชวด จัตวาศก จศ. 1214 ) สิริรวมอายุได้ 81 ปี
วีรกรรมของท้าวสุรนารี และบำเหน็จความชอบ :
วีรกรรมของคุณหญิงโมนั้นเป็นที่คนไทยรุ่นหลังทราบดีว่า เมื่อพุทธศักราช 2369 เจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์ เป็นกบฏต่อกรุงเทพมหานคร ยกกองทัพเข้ามายึดเมืองนครราชสีมาได้ แล้วกวาดต้อนครอบครัวชาวนครราชสีมาไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ คุณหญิงโม และนางสาวบุญเหลือ ได้รวบรวมครอบครัวชาย หญิงชาวนครราชสีมาที่ถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลย เข้าต่อสู้ฆ่าฟันทหารลาวล้มตายเป็นอันมาก ณ ทุ่งสัมฤทธิ์ แขวงเมืองนครราชสีมา เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พุทธศักราช 2369 ช่วยให้ฝ่ายไทยสามารถกอบกู้เมืองนครราชสีมากลับคืนมาได้ในที่สุด
เมื่อความทราบไปถึง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาคุณหญิงโม ขึ้นเป็น ท้าวสุรนารี เมื่อ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2370 เมื่อคุณหญิงโมมีอายุได้ 57 ปี พร้อมกับพระราชทานพระราชทานเครื่องยศ มีต่อนี้
เครื่องยศพระราชทานแก่ท้าวสุรนารี :
ถาดทองคำใส่เครื่องเชี่ยนหมาก 1 ใบ
จอกหมากทองคำ 1 คู่
ตลับทองคำ 3 ใบเถา
เต้าปูนทองคำ 1 ใบ
คนโท และขันน้ำทองคำอย่างละ 1 ใบ

อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สมควรจะบันทึกไว้ในปี พ.ศ. 2524 คือเมื่อวันที่ 5 เมษายน เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ท่ามกลางพสกนิกร ที่เข้าเฝ้าถวายความจงรักภักดีอย่างเนื่องแน่น ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานบรม ราโชวาทมีความตอนหนึ่งว่า  :

“….ท้าวสุรนารี เป็นผู้ที่เสียสละเพื่อให้ประเทศชาติได้อยู่รอดปลอดภัย
ควรที่อนุชนรุ่นหลัง จะได้ระลึกถึงคุณงามความดีของท่าน
บ้านเมืองทุกวันนี้เป็นสิ่งที่ต้องหวงแหน การหวงแหน คือ ต้องสามัคคี
รู้จักหน้าที่ ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน ชาวนครราชสีมาได้แสดงพลังต้องการ
ความเรียบร้อย ความสงบ เป็นปัจจัยสำคัญทำให้ชาติกลับปลอดภัยอีกครั้งหนึ่ง
แม้ว่าสถานการณ์รอบตัวเราและรอบโลก จะผันผวนและ ล่อแหลมมาก
แต่ถ้าทุกคนเข้มแข็ง สามัคคี กล้าหาญ และเอื้อเฟื้อต่อกันชาติก็จะมั่นคง…. “
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
เมื่อท้าวสุรนารี ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อปีพุทธศักราช 2395 อายุ 81 ปี เจ้าพระยามหิศราธิบดีผู้เป็นสวามี ได้ฌาปนกิจศพ และสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิไว้ ณ วัดศาลาลอยซึ่งท้าวสุรนารีได้สร้างไว้
เมื่อเวลาผ่านไปเจดีย์ชำรุดลง พลตรีเจ้าพระยาสิงหเสนี (สอาด สิงหเสนี) ครั้นเมื่อยังเป็น พระยาประสิทธิศัลการ ข้าหลวงเทศาภิบาล ผู้สำเร็จราชการเมืองนครราชสีมา องคมนตรี และรัฐมนตรี ได้บริจาคทรัพย์สร้างกู่ขนาดเล็ก บรรจุพระอัฐิท้าวสุรนารีขี้นใหม่ที่วัดกลาง (วัดพระนารายณ์มหาราช) สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ร.ศ.118 (พ.ศ. 2442)
ต่อมากู่นั้นได้ทรุดโทรมลงมาอีก อีกทั้งยังอยู่ในที่แคบ ไม่สมเกียรติ พระยากำธรพายัพทิศ (ดิส อินทรโสฬส) ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายพันเอกพระเริงรุกปัจจามิตร (ทอง รักสงบ) ผู้บังคับการมณฑลทหารบกที่ 5 พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชนชาวนครราชสีมา ได้พร้อมใจกันสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีด้วยสัมฤทธิ์ ซึ่งทางกรมศิลปากรได้มอบให้ ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี เป็นผู้ออกแบบร่วมกับ พระเทวาภินิมมิตร (ฉาย เทียมศิลปไชย) ประติมากรเลื่องชื่อในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม
ทั้งนี้ได้อัญเชิญอัฐิของท่านนำมาบรรจุไว้ที่ฐานรองรับ และประดิษฐานไว้ ณ ที่หน้าประตูชุมพล อนุสาวรีย์หล่อด้วยทองแดงรมดำ สูง 1.85 เมตร หนัก 325 กิโลกรัม ตั้งอยู่บนฐานไพที สี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสองซึ่งบรรจุอัฐิของท่าน แต่งกายด้วยเครื่องยศพระราชทาน ในท่ายืน มือขวากุมดาบ ปลายดาบจรดพื้น มือซ้ายท้าวสะเอว หันหน้าไปทางทิศตะวันตก ซึ่งเป็นทิศที่ตั้งของกรุงเทพมหานคร นับเป็นอนุสาวรีย์ของสามัญชนสตรี คนแรกของประเทศ เริ่มก่อสร้างในปี 2476 แล้วเสร็จ และ มีพิธีเปิดอนุสาวรีย์เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2477
ในงานพิธีเปิดนี้ จึงได้มีการสร้างเหรียญไว้เป็นที่ระลึก โดยมี สมเด็จมหาวีรวงศ์ (ติสโส อ้วน) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระคณาจารย์สายพระอาจารย์มั่น – พระอาจารย์เสาร์ ร่วมพิธีปลุกเสกที่ วัดสุทธจินดา ชาวเมืองนครราชสีมารัก และหวงแหนเหรียญรุ่นนี้กันมาก เพราะถือกันว่านี่คือ เหรียญแห่งชัยชนะ เพื่อศรีสง่าแห่งบ้านเมือง และเชิดชูเกียรติ ท้าวสุรนารี วีรสตรีไทยตลอดกาล[5] และทางกรมศิลปากร ได้ขึ้นทะเบียนอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เป็นโบราณสถานวัตถุแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2480
ครั้นเมื่อปี พ.ศ. 2510 ฐานอนุสาวรีย์ชำรุด ข้าราชการ และประชาชนชาวนครราชสีมา โดยนายสวัสดิวงศ์ ปฏิทัศน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้น เป็นประธาน ได้ร่วมใจกันสร้าง ฐานอนุสาวรีย์บรรจุอัฐิท้าวสุรนารี ขึ้นใหม่ ณ ที่เดิม เพื่อให้เป็นศรีสง่าแก่บ้านเมือง และเชิดชูเกียรติท้าวสุรนารี วีรสตรีไทยตลอดกาลนาน แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510
ทางจังหวัดนครราชสีมา หน่วยงานราชการต่าง ๆ รวมทั้งประชาชนชาวนครราชสีมา
ได้มีการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี (คุณหญิงโม) เป็นงานประจำปีของจังหวัด
เพื่อเป็นการเคารพสักการะ เชิดชูเกียรติ ในวีรกรรมของท้าวสุรนารี และเหล่าบรรพบุรุษของชาวนครราชสีมา
จัดขึ้นบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด กำหนดจัดระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 3 เมษายน ของทุกปี

ท้าวสุรนารี  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Ref : อ้างอิงข้อมูลท้าวสุรนารี จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี     http://th.wikipedia.org/wiki/ท้าวสุรนารี

ท้าวสุรนารี  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

Ref :  อ้างอิงข้อมูลท้าวสุรนารี จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

http://th.wikipedia.org/wiki/ท้าวสุรนารี

ข้อมูลเพิ่มเติม(Link ประวัติท้าวสุรนารี):

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน  http://kanchanapisek.or.th/kp8/nrs/nrs201.html

วีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์  http://www.moc.go.th/opscenter/nm/Province/Yamo1.htm

ชุมชนพิมาย  http://www.phimai.asia/

ลิงก์อ้างอิง ประวัติท้าวสุรนารี:

^ ประวัติท้าวสุรนารี http://www.moohin.com/043/043k001.shtml

^ 2.0 2.1 2.2 2.3 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา, ประวัติท่านท้าวสุรนารี http://www.moc.go.th/opscenter/nm/Province/Yamo1.htm

^ ฐานข้อมูลบุคคลสำคัญ ” ท้าวสุรนารี “, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา http://www.library.nrru.ac.th/rLocal/stories.php?story=01/08/03/9790693

^ วันนี้ในอดีต http://www.sarakadee.com/web/modules.php?name=News&file=article&sid=78

^ ประวัติและเหรียญท้าวสุรนารีรุ่นแรก http://www.inform.collection9.net/index.php?doc=doc_detail&id=0110

^ ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดจำนวนโบราณสำหรับชาติ, เล่มที่ ๕๔, เล่มที่ ๒๒๘๕  http://www.archae.go.th/Monument/Eastern/NakornRachasima.asp

^ จารึกประวัติการสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (หลังอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี), เทศบาลนครนครราชสีมา, นครราชสีมา, 2530

^ หนังสือต้องห้าม ความรู้ที่ถูกจองจำ ฉบับที่ 260 ตุลาคม 49 ปีที่ 22 http://www.sarakadee.com/web/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=611

^ จากจิ๋นซีถึง แฮร์รี่ พอตเตอร์ ฉบับที่ 260 ตุลาคม 49 ปีที่ 22 http://www.sarakadee.com/web/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=610

^ จากเวียงจันทน์ถึงบางกอกตามรอยเจ้าอนุวงศ์ คลี่ปมประวัติศาสตร์ไทย-ลาว,นิตยสาร สารคดี ฉบับที่ 291 พฤษภาคม 2552,หน้า 138-141

^ รายการพินิจนคร ตอน นครราชสีมา…รากแห่งนคราย่าโม ตำนานของคนโคราช : 4 มกราคม พ.ศ. 2553 ทางทีวีไทย  http://www.thaipbs.or.th/Pinijnakorn/

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1

ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัด นครราชสีมา ชั้น3

http://www.osm-nel1.com

Email: info@osm-nel1.com

ลิงก์ย่อ(Blog) http://wp.me/PVRbz-21

Advertisements

5 ตอบกลับที่ ท้าวสุรนารี หรือ ย่าโม

 1. osmnel1 พูดว่า:

  ลิงก์ย่อ(Blog) http://wp.me/PVRbz-21

  ท้าวสุรนารี จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  Ref : อ้างอิงข้อมูลท้าวสุรนารี จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  http://th.wikipedia.org/wiki/ท้าวสุรนารี
  http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5

 2. osmnel1 พูดว่า:

  http://www.osm-nel1.com
  sm,nel1,ย่าโม,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1,สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด =
  ลิงก์ย่อ(Blog) http://wp.me/PVRbz-21
  ท้าวสุรนารี จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  Ref : อ้างอิงข้อมูลท้าวสุรนารี จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  http://th.wikipedia.org/wiki/ท้าวสุรนารี

 3. osmnel1 พูดว่า:

  ข้อมูลเพิ่มเติม(Link ประวัติท้าวสุรนารี):
  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน http://kanchanapisek.or.th/kp8/nrs/nrs201.html
  วีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ http://www.moc.go.th/opscenter/nm/Province/Yamo1.htm
  ชุมชนพิมาย http://www.phimai.asia/

  ลิงก์อ้างอิง ประวัติท้าวสุรนารี:
  ^ ประวัติท้าวสุรนารี http://www.moohin.com/043/043k001.shtml
  ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา, ประวัติท่านท้าวสุรนารี http://www.moc.go.th/opscenter/nm/Province/Yamo1.htm
  ^ ฐานข้อมูลบุคคลสำคัญ ” ท้าวสุรนารี “, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา http://www.library.nrru.ac.th/rLocal/stories.php?story=01/08/03/9790693
  ^ วันนี้ในอดีต http://www.sarakadee.com/web/modules.php?name=News&file=article&sid=78
  ^ ประวัติและเหรียญท้าวสุรนารีรุ่นแรก http://www.inform.collection9.net/index.php?doc=doc_detail&id=0110
  ^ ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดจำนวนโบราณสำหรับชาติ, เล่มที่ ๕๔, เล่มที่ ๒๒๘๕ http://www.archae.go.th/Monument/Eastern/NakornRachasima.asp
  ^ จารึกประวัติการสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (หลังอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี), เทศบาลนครนครราชสีมา, นครราชสีมา, 2530
  ^ หนังสือต้องห้าม ความรู้ที่ถูกจองจำ ฉบับที่ 260 ตุลาคม 49 ปีที่ 22 http://www.sarakadee.com/web/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=611
  ^ จากจิ๋นซีถึง แฮร์รี่ พอตเตอร์ ฉบับที่ 260 ตุลาคม 49 ปีที่ 22 http://www.sarakadee.com/web/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=610
  ^ จากเวียงจันทน์ถึงบางกอกตามรอยเจ้าอนุวงศ์ คลี่ปมประวัติศาสตร์ไทย-ลาว,นิตยสาร สารคดี ฉบับที่ 291 พฤษภาคม 2552,หน้า 138-141
  ^ รายการพินิจนคร ตอน นครราชสีมา…รากแห่งนคราย่าโม ตำนานของคนโคราช : 4 มกราคม พ.ศ. 2553 ทางทีวีไทย http://www.thaipbs.or.th/Pinijnakorn/

 4. osmnel1 พูดว่า:

  ข้อมูลเพิ่มเติม(Link ประวัติท้าวสุรนารี):
  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
  http://kanchanapisek.or.th/kp8/nrs/nrs201.html
  วีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์
  http://www.moc.go.th/opscenter/nm/Province/Yamo1.htm
  ชุมชนพิมาย http://www.phimai.asia/

  ลิงก์อ้างอิง ประวัติท้าวสุรนารี:
  ^ ประวัติท้าวสุรนารี
  http://www.moohin.com/043/043k001.shtml
  ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา, ประวัติท่านท้าวสุรนารี http://www.moc.go.th/opscenter/nm/Province/Yamo1.htm
  ^ ฐานข้อมูลบุคคลสำคัญ ” ท้าวสุรนารี “, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา http://www.library.nrru.ac.th/rLocal/stories.php?story=01/08/03/9790693
  ^ วันนี้ในอดีต
  http://www.sarakadee.com/web/modules.php?name=News&file=article&sid=78
  ^ ประวัติและเหรียญท้าวสุรนารีรุ่นแรก
  http://www.inform.collection9.net/index.php?doc=doc_detail&id=0110
  ^ ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดจำนวนโบราณสำหรับชาติ, เล่มที่ ๕๔, เล่มที่ ๒๒๘๕
  http://www.archae.go.th/Monument/Eastern/NakornRachasima.asp
  ^ จารึกประวัติการสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (หลังอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี), เทศบาลนครนครราชสีมา, นครราชสีมา, 2530
  ^ หนังสือต้องห้าม ความรู้ที่ถูกจองจำ ฉบับที่ 260 ตุลาคม 49 ปีที่ 22 http://www.sarakadee.com/web/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=611
  ^ จากจิ๋นซีถึง แฮร์รี่ พอตเตอร์ ฉบับที่ 260 ตุลาคม 49 ปีที่ 22 http://www.sarakadee.com/web/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=610
  ^ จากเวียงจันทน์ถึงบางกอกตามรอยเจ้าอนุวงศ์ คลี่ปมประวัติศาสตร์ไทย-ลาว,นิตยสาร สารคดี ฉบับที่ 291 พฤษภาคม 2552,หน้า 138-141
  ^ รายการพินิจนคร ตอน นครราชสีมา…รากแห่งนคราย่าโม ตำนานของคนโคราช : 4 มกราคม พ.ศ. 2553 ทางทีวีไทย
  http://www.thaipbs.or.th/Pinijnakorn/

  สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1
  ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัด นครราชสีมา ชั้น3
  http://www.osm-nel1.com ( เว็บไซต์เรา)
  Email: info@osm-nel1.com (ติดต่อเรา)
  http://wp.me/PVRbz-21 (ลิงก์ย่อ(Blog)

 5. osmnel1 พูดว่า:

  ข้อมูลการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1 :
  ลิงก์ย่อเว็บบล๊อก http://wp.me/PVRbz-1g
  ลิงก์เว็บไซต์ กลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1
  http://www.osm-nel1.go.th/wms/tour.php

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s