จ.นครราชสีมา


จ.นครราชสีมา http://wp.me/PVRbz-l

วิสัยทัศน์ ” ประตูสู่อีสาน ศูนย์กลางการผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม ผ้าไหม และการท่องเที่ยว”

พันธกิจ

๏ เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต การแปรรูป การจัดการ และการแข่งขันทางการตลาดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

๏ เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต การแปรรูป การจัดการ และการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม

๏ เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการท่องเที่ยว

๏ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน

๏ พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์

๏ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตร

๏ ยุทธศาสตร์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหม

๏ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว

๏ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและแก้ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน

๏ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

การประเมินผลสำหรับจังหวัด ประกอบด้วย มิติ 4 ด้าน น้ำหนักรวมร้อยละ 100 ดังนี้

1. มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิภาพ                                          ร้อยละ 50

2. มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ                             ร้อยละ 20

3. มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ       ร้อยละ 10

4. มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์การ                                 ร้อยละ 20

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

แผนจากสภาพัฒน์ (ฉ.10 และ ฉ.11)
แผน / ยุทธศาสตร์ จาก กพร
แผน / ยุทธศาสตร์ จาก มท
แผนพัฒนาจังหวัด จาก กลุ่มงานยุทธศาสตร์
Blue Print (ถ้ามี)
Mind map (ถ้ามี)
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
เครือข่ายพัฒนาภาครัฐ
เครือข่ายพัฒนาภาคประชาชน
สถาบันการศึกษาในความร่วมมือ
ข้อมูลอ้างอิงที่สนับสนุนการทำแผนพัฒนา
หนังสือ / เอกสารอ้างอิง
บทสรุปจาก ผู้เชี่ยวชาญ / นักวิชาการ / บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเจ้าภาพผู้รับผิดชอบ(แผนและติดตามประเมิน)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s