ก.พ.ร


ลิงก็ ก.พ.ร
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)
http://www.kornorjor.com
โครงการเสริมสร้างขีดสมรรถนะ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM)
http://www.opdc.go.th/webboard.php?mode=listx&cid=8
เวทีความคิดเห็น (สำนักงาน ก.พ.ร.)
http://www.opdc.go.th/webboard.php
โครงการเสริมเครือข่ายและกิจกรรมการมี ส่วนร่วม
ในการพัฒนาระบบราชการ
http://www.opdc.go.th/member.php?mode=agree
มติ ครม. และหนังสือเวียน
วันอังคาร ที่ 11 พฤษภาคม 2553
สรุปผลการ ประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2553
เรื่อง   มาตรการ ทบทวนบทบาทภารกิจของส่วนราชการตามมาตรา 33ฯ
http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=3&content_id=1641

หนังสือเวียนเกี่ยวกับ ก.น.จ. ปี 2553
http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=3&content_id=1577
หนังสือ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ที่ นร (ก.น.จ.)1203/ว8
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ
เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัสดุและจัด ทำนิติกรรมสัญญาของกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553
http://www.opdc.go.th/uploads/files/book_2553/book_osm8_53.pdf

กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
รัฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550
http://www.opdc.go.th/uploads/files/law/constitution2550.pdf
พระราชบัญญัติ
http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=14&content_id=17
พระราชกฤษฎีกา
http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=14&content_id=18
กฎกระทรวง
http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=14&content_id=19
รายละเอียดระเบียบ ก.พ.ร.
http://www.opdc.go.th/Law/File_download/1134530269-1.pdf
ประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=14&content_id=1013
แผน พัฒนากฎหมายของสำนักงาน ก.พ.ร. พ.ศ. 2552
http://www.opdc.go.th/uploads/files/law/law_development_52.pdf
การปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ ปีงบประมาณ 2553
http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=4&content_id=1374

Advertisements

1 ตอบกลับที่ ก.พ.ร

 1. osmnel1 พูดว่า:

  ลิงก็ ก.พ.ร
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)
  http://www.kornorjor.com
  โครงการเสริมสร้างขีดสมรรถนะ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM)
  http://www.opdc.go.th/webboard.php?mode=listx&cid=8
  เวทีความคิดเห็น (สำนักงาน ก.พ.ร.)
  http://www.opdc.go.th/webboard.php
  โครงการเสริมเครือข่ายและกิจกรรมการมี ส่วนร่วม
  ในการพัฒนาระบบราชการ
  http://www.opdc.go.th/member.php?mode=agree
  มติ ครม. และหนังสือเวียน
  วันอังคาร ที่ 11 พฤษภาคม 2553
  สรุปผลการ ประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2553
  เรื่อง มาตรการ ทบทวนบทบาทภารกิจของส่วนราชการตามมาตรา 33ฯ
  http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=3&content_id=1641

  หนังสือเวียนเกี่ยวกับ ก.น.จ. ปี 2553
  http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=3&content_id=1577
  หนังสือ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ที่ นร (ก.น.จ.)1203/ว8
  เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ
  เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัสดุและจัด ทำนิติกรรมสัญญาของกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553
  http://www.opdc.go.th/uploads/files/book_2553/book_osm8_53.pdf

  กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  รัฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
  http://www.opdc.go.th/uploads/files/law/constitution2550.pdf
  พระราชบัญญัติ
  http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=14&content_id=17
  พระราชกฤษฎีกา
  http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=14&content_id=18
  กฎกระทรวง
  http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=14&content_id=19
  รายละเอียดระเบียบ ก.พ.ร.
  http://www.opdc.go.th/Law/File_download/1134530269-1.pdf
  ประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
  http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=14&content_id=1013
  แผน พัฒนากฎหมายของสำนักงาน ก.พ.ร. พ.ศ. 2552
  http://www.opdc.go.th/uploads/files/law/law_development_52.pdf
  การปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ ปีงบประมาณ 2553
  http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=4&content_id=1374

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s